Algemeen

Elk jaar maakt het bestuur een contributievoorstel, welke in de Algemene Ledenvergadering wordt behandeld. Bij goedkeuring gelden deze contributies voor het nieuwe seizoen. Het lidmaatschap van de handbalvereniging loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daarop volgende kalenderjaar. Bestaande lidmaatschappen worden zonder afmelding, stilzwijgend, verlengd.

Bij tussentijdse aanmeldingen van nieuwe leden wordt contributie als volgt geheven: bij aanmelding tussen 1 juni en 31 december, volledig contributiebedrag; bij aanmelding tussen 1 januari en 31 mei, 50% van het contributiebedrag.

Afmeldingen

Afmeldingen voor een volgend seizoen dienen schriftelijk, uiterlijk 1 april voorafgaand aan het nieuwe seizoen, bij de ledenadministratie te zijn ingediend. (Dit is nodig om tijdig de teamindelingen te maken en zaalruimte te reserveren.) Alleen bij afmeldingen tussen 1 mei en 1 september wordt 50% van de jaarcontributie in rekening gebracht. Een lid dat tussentijds opzegt, kan geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van de contributie. (De bond berekent aan de vereniging eveneens bij opzegging een heel jaar contributie.)

Inning contributie

De contributie-inning vindt plaats per jaar (in september/oktober) via automatische incasso. Indien een lid niet akkoord gaat met de afschrijving van de bank of girorekening kan binnen 56 kalenderdagen een verzoek tot terugboeking worden ingediend bij de betreffende bank. Op speciaal verzoek kan de inning ook plaatsvinden door toezending van een nota. Deze nota’s dienen binnen 14 dagen na ontvangst betaald te worden. Bij niet tijdig betalen van een verzonden nota zal een betalingsherinnering worden verstuurd, waarbij een opslag wordt berekend van € 2,50 per nota, voor de te maken extra kosten. Bij een eventuele 2e herinnering zal wederom € 2,50 extra (dus € 5,-) in rekening worden gebracht. Mocht er nadien nog steeds geen betaling zijn ontvangen, dan wordt het betreffende lid uitgesloten van deelname aan wedstrijden en trainingen. Via email zal, voorafgaand aan de automatische incasso, melding van deze voorgenomen afschrijving worden gemaakt, zodat een ieder kan zorgen voor voldoende saldo op de bankrekening. Als een lid voor eind september geen nota via de elektronische of gewone post ontvangen heeft, verzoeken we het lid zelf contact op te nemen met de penningmeester ter voorkoming van het versturen van onnodige herinneringen.

Wijzigingen

Van elk lid wordt verwacht dat zij, liefst schriftelijk, adreswijzigingen en veranderingen van telefoon- en bankrekeningnummers doorgeeft aan het secretariaat.

Vrijwilligerstaken

Om de contributie zo laag mogelijk te houden zullen leden worden ingezet om vrijwilligerstaken uit te voeren, zoals: zaaldienst, kantinedienst, loten verkopen (verplicht) en overige acties. Bij het, zonder geldige reden, niet uitvoeren van deze taken kan het bestuur een boete opleggen van € 30,- per taak.

Korting

Spelende leden die een taak als coach, trainer en/of scheidsrechter uitoefenen krijgen tot een maximum van 50% korting op de contributiegelden.
Vanaf het derde thuiswonende betalende gezinslid krijgt het jongste lid een korting van 50% op de contributie.

In alle overige onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.