Westfriesland SEW wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport: handballen.

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen in Nederland heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij zich grensoverschrijdend gedrag heeft voorgedaan. Wij als bestuur van Westfriesland SEW willen dit graag voorkomen.
Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen Westfriesland SEW een onafhankelijke en gecertificeerde vertrouwenspersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Dit zijn Henk en Sandra van HMM. U kunt hier meer lezen over wie zij zijn en wat zij doen.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor problemen die er al zijn maar ook voor zaken die kunnen spelen voordat er problemen zijn. Bij de vertrouwenspersoon kun je terecht met alle vragen die gaan over het veilige sportklimaat binnen de vereniging. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders, teamleden, bestuursleden enz. Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de ongewenste situatie niet verergert en ook dat herhaling voorkomen kan worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft en/of last van heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag;

Een toelichting: We onderscheiden verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Seksuele intimidatie of misbruik

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: enige vorm van overschrijdend verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding), dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

De afgelopen jaren heeft de sport veel aandacht besteed aan het voorkómen van seksuele intimidatie en misbruik. Naar aanleiding van meerdere ernstige meldingen werd uitgebreid onderzoek gedaan naar misstanden in de sport. Mede hierdoor zijn aanpassingen gedaan in het sporttuchtrecht. Zo is de verjaring vervallen en is een meldplicht ingevoerd.

Pesten

Pesten betreft alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel of herhalend karakter. Daarbij proberen één of meerdere personen een ander fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. De andere persoon kan zich niet verdedigen tegen dit gedrag. Pestgedrag kan zowel heel duidelijk als heel subtiel zijn. Daarom is het belangrijk dat trainers de pedagogische vaardigheden hebben of ontwikkelen om pestgedrag te herkennen en tegen te gaan.

Intimidatie en machtsmisbruik

Macht is het vermogen om anderen te sturen in hun gedrag op zo’n manier dat het vooral de misbruiker beter uitkomt. Of: het vermogen om anderen dingen te laten doen die ze eigenlijk niet willen doen. In dit soort gevallen spreken we van machtsmisbruik.

Intimidatie is iemands gedrag beïnvloeden door diegene angst aan te jagen. Intimidatie wordt uitgeoefend door iemand in een machtspositie, richting iemand die minder of geen macht heeft. Denk hierbij aan een trainer-coach die bepaalt of een speler wel of niet wordt opgesteld.

Discriminatie

Discriminatie is het ongelijk behandelen en achterstellen van mensen op basis van kenmerken die er niet toe doen en is in Nederland bij wet verboden en strafbaar volgens artikel 1 van de Grondwet. De Nederlandse wet beschrijft elf discriminatiegronden: leeftijd, seksuele gerichtheid, godsdienst en levensovertuiging, etniciteit, geslacht (gender), nationaliteit, handicap of chronische ziekte, politieke overtuiging, burgerlijke staat, soort contract en arbeidsduur.

Vaak is discriminatie of uitsluiting niet expliciet en is het bijna onderdeel geworden van alledaagse omgangsvormen. Dat maakt dat we het niet meer als zodanig herkennen en erkennen in de sport. NOC*NSF streeft naar een diverse en inclusieve sport waarin iedereen zich welkom voelt.

Aangezien iedereen voor zichzelf uitmaakt wat hij/zij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

Vertrouwenscontactpersoon

HMM Sandra Hessels 06-12327010 of Henk Meijer 06-12251501

Of stuur een mail met jouw telefoonnummer naar info@hmm.nl