Westfriesland SEW wil nátuurlijk een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met zijn of haar sport: handballen.

Maar stel nu dat ….

De praktijk binnen diverse sportverenigingen in Nederland heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij zich grensoverschrijdend gedrag heeft voorgedaan. Wij als bestuur van Westfriesland SEW willen dit graag voorkomen.
Dat is dan ook één van de redenen waarom we binnen Westfriesland SEW een vertrouwenscontactpersoon hebben aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om er met elkaar voor te zorgen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan leuk en veilig blijft. Dit is Linda Arkesteijn.

Voorkomen is beter dan genezen

De vertrouwenscontactpersoon is er niet alleen voor problemen die er al zijn maar ook voor zaken die kunnen spelen voordat er problemen zijn. Bij de vertrouwenscontactpersoon kun je terecht met alle vragen die gaan over het veilige sportklimaat binnen de vereniging. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders, teamleden, bestuursleden enz. Daarbij geldt: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie. Op deze manier kunnen we er met elkaar voor zorgen dat de ongewenste situatie niet verergert en ook dat herhaling voorkomen kan worden.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon?

Als je vragen hebt over de manier van omgaan met elkaar binnen jouw team, dan ben je welkom bij de vertrouwenscontactpersoon. De vragen die je hebt kunnen gaan over:
• pesten en gepest worden;
• het gevoel hebben dat je er niet bij hoort;
• grensoverschrijdend gedrag: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig;
• een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft en/of last van heeft;
• je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team;
• je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is;
• iemand heeft je direct of indirect beschuldigd van ontoelaatbaar gedrag;

Een toelichting:

1. Seksuele intimidatie
Alle handelingen en uitlatingen in de seksuele sfeer, die in het kader van de sportsituatie of onze sportvereniging plaatsvinden en door degene op wie ze gericht zijn als ongewenst worden beschouwd. Seksuele toenadering en herhaalde seksuele toenadering na afwijzing (ook in gevallen van aanvankelijke acceptatie). Aandringen op seksuele activiteiten, waarbij een beloning in het vooruitzicht wordt gesteld.
2. Agressie en geweld
Voorvallen waarbij een persoon psychisch en/of fysiek wordt lastig gevallen, bedreigd of aangevallen.
3. Treiteren/pesten
Dit zijn negatieve communicatieve handelingen die meestal tegen één persoon gericht zijn (afkomstig van één of meerdere personen) en die gedurende een lange tijd frequent plaatsvinden. Dit kan zich ook voordoen via internet: telefoon, Facebook, Twitter, Whatsapp enz.
4. Discriminatie
Tussen personen op grond van levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele voorkeur enz.
5. Intimidatie
Bedreigingen door woord, digitaal en/of gebaar.

Aangezien iedereen voor zichzelf uitmaakt wat hij/zij onder ongewenste omgangsvormen verstaat, bestaan er verschillende opvattingen over wat toelaatbaar is. Dat er echter een groot grensgebied bestaat waarover meningen uiteen lopen moge duidelijk zijn. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door betrokkene als ongewenst wordt ervaren.

Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Dat het belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren!

Vertrouwenscontactpersoon

Linda Arkesteijn
vcp@westfrieslandsew.nl